ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання стоматологічних послуг

м. Львів

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКО» в особі директора Николин Олександри Василівни, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець»), та
Цей Публічний договір (надалі – “Договір”) визначає порядок надання стоматологічних послуг, відповідно до положень Цивільного кодексу України (надалі – Послуги), а також взаємні права, обов’язки і порядок взаємовідносин між ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «НІКО» в особі директора Николин Олександри Василівни, що діє на підставі Статуту (надалі – “Виконавець”), з одного боку, і Пацієнтом Послуг – Пацієнтом, з іншого боку, що прийняв публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до ст. ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним Договором (публічною офертою), що містить всі істотні умови надання Виконавцем стоматологічних послуг та пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб отримати стоматологічні послуги на умовах, визначених цим Договором.
1.2. Договір є обов’язковим для виконання Виконавцем з моменту його оприлюднення на веб-сайті Виконавця ____________.
1.3. Доказом укладення цього Договору може бути вчинення Пацієнтом підтверджуючих дій: початок фактичного користування послугами та/або оплата вартості послуг (повна або часткова) тощо.
1.4. Пацієнт вважається ознайомленим з даним Договором в момент укладання Договору.
1.5. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на веб-сайті Виконавця.
1.6. У випадку внесення змін до цього Договору (в тому числі в разі зміни вартості послуг) Виконавець зобов’язаний повідомити Пацієнта про це не пізніше, як за 10 днів до передбачуваної дати впровадження змін шляхом розміщення оголошення на веб-сайті.
1.7. У разі незгоди Пацієнта зі змінами, внесеними до Договору, Пацієнт має право розірвати Договір після вступу в дію відповідних змін до Договору у тижневий строк з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміни. Продовження Пацієнтом користування Послугами понад встановлені у даному пункті строки свідчить про згоду Пацієнта з внесеними до Договору змінами

2. ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення вживаються у такому значенні:
2.1.1. Оферта – даний публічний договір. Публікація (розміщення) тексту публічного договору на інформаційних стендах є публічною пропозицією (офертою), адресованою широкому колу осіб з метою надання певних видів послуг (ст. 633, 634, 641 Цивільного кодексу України).
2.1.2. Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, вказаних у п.п. 1.4 цього Договору.
2.1.3. Стоматологічна посуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Виконавця з метою профілактики, діагностики, лікування або реабілітації захворювань, патологій Пацієнта.
2.1.4. Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання стоматологічних послуг. У разі, якщо споживачем Послуг є неповнолітня особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник особи.
2.1.5. Заклад – стоматологічна клініка, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Окуневського, 1.
2.1.6. Лікуючий лікар – лікар Виконавця, який надає стоматологічні послуги Пацієнту в Закладі.
2.1.7. План лікування – обраний лікарем для кожного Пацієнта окремо і погоджений з Пацієнтом план профілактичних, лікувальних, діагностичних, реабілітаційних заходів, медичних маніпуляцій тощо, на досягнення позитивних результатів лікування захворювання Пацієнта, із зазначенням етапів лікування, медичних втручань, орієнтованих строків лікування та орієнтованої вартості лікування в цінах, на момент складання плану лікування.
2.1.8. Графік відвідувань – графік призначених стоматологічних послуг, в якому визначається календарна дата та точний час, коли Пацієнт повинен з’явитися до Закладу для отримання послуг. Графік відвідувань є обов’язковим для виконання Пацієнтом.
2.1.9. Інформована згода – згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у документації (медичній картці тощо).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта встановити йому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) попередній діагноз, скласти приблизний план лікування Пацієнта, надати Пацієнту одну або декілька платних стоматологічних послуг з Переліку медичних послуг Виконавця відповідно до встановленого діагнозу та плану лікування (далі – Послуги), а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.
3.2. Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.
3.3. На підставі проведеного первинного огляду Пацієнта лікуючий лікар встановлює попередній діагноз, визначає методи і можливі варіанти лікування, наслідки лікування та передбачувані результати, ступінь ризику та можливі ускладнення, докладно інформує про це Пацієнта.
3.4. За результатами первинного огляду лікар встановлює Пацієнту попередній діагноз, складає приблизний План лікування, що визначає узгоджений Сторонами обсяг Послуг та їх попередню вартість. Необхідною умовою виконання Договору є згода Пацієнта із запропонованим Планом лікування, що засвідчується підписом Пацієнта.
3.5. Впродовж дії Договору Сторони можуть скласти декілька Планів лікування (в такому випадку умови додаткового Плану лікування будуть доповненням до попереднього Плану лікування) або змінити План лікування.
3.6. Пацієнт погоджується, що при необхідності провести додаткове обстеження або отримати консультацію профільного медичного спеціаліста, який відсутній у Виконавця, він зобов’язаний пройти таке обстеження або отримати таку консультацію в строки, встановлені Виконавцем, оплачуючи ці послуги за тарифами відповідних медичних закладів.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються в медичному Закладі Виконавця з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів.
4.2. Лікуючий лікар призначається Виконавцем за погодженням із Пацієнтом.
4.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування, операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною попередньою умовою для початку надання послуг.
4.4. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або безпосередньо після прийому у лікаря. Надання послуг без попереднього запису можливе виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній або письмовій формі (шляхом підписання графіка відвідувань).
4.5. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта не менше як за 1 день до настання строку надання Послуги. Пацієнт самостійно несе відповідальність та усі ризики, пов’язані з зміною строків надання Послуг.
4.6. У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора Закладу. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, Пацієнту призначається інший час візиту на розсуд Виконавця.
4.7. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:
4.7.1. Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких наслідків.
4.7.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.
4.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, особисті сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням даного Договору, крім випадків, передбачених законодавством України.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг, що надаються за цим Договором, визначається відповідно до їх обсягу та затверджених Виконавцем тарифів на Послуги. Тарифи на Послуги, затверджені Виконавцем, мають юридичну силу угоди про узгоджену ціну.
5.2. Попередня вартість Послуг зазначається в Плані лікування та не включає вартість лікування прихованих патологій, які можуть бути виявлені в процесі лікування. Вартість Послуг визначається виходячи з діючих на момент надання Послуги тарифів Виконавця.
5.3. Послуги оплачуються Пацієнтом одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:
5.3.1. оплата готівкою в касу Виконавця;
5.3.2. оплата за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця;
5.3.3. оплата рахунків Виконавця за безготівковим розрахунком.
5.4. Послуги оплачуються Пацієнтом в день надання Послуги – до надання Послуги або безпосередньо після її надання, в розмірі повної вартості наданої Послуги в конкретне відвідування.
5.5. На окремі види Послуг, які передбачають попередні витрати Виконавця (індивідуальне замовлення лікувальних конструкцій для Пацієнта у третіх осіб тощо), Пацієнтом обов’язково вноситься передоплата у розмірі 50% від вартості таких конструкцій. Сума передоплати та строк її внесення може зазначатися в Плані лікування та/або в рахунку, який заздалегідь надається Пацієнту.
5.6. Послуги за безготівковим розрахунком надаються тільки за умови 100 % попередньої оплати.
5.7. Якщо сума вартості всіх складових наданих Послуг перевищує внесену Пацієнтом попередню оплату, то різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше дня закінчення надання Послуг.
5.8. У разі недостатності у Пацієнта грошових коштів для оплати отриманих Послуг заборгованість Пацієнта перед Виконавцем може бути оформлена розпискою Пацієнта.
5.9. Лікування за страховкою надається за умови попереднього укладання Виконавцем відповідного договору зі страховою компанією.
5.10. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.
5.11. Якщо в процесі надання Послуг виникає потреба в їх коригуванні (наданні додаткових послуг або зміні Плану лікування), то відповідному коригуванню піддається і остаточна вартість Послуг за Договором. Такі зміни Сторони узгоджують до моменту надання додаткових або змінених Послуг. Пацієнт має право відмовитися від коригування Послуг та продовжувати отримувати Послуги згідно узгодженого Плану лікування. Якщо така відмова унеможливлює продовження надання Послуг за медичними показаннями, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, а Пацієнт зобов’язаний оплатити вартість фактично отриманих Послуг. Якщо Пацієнт не заперечує проти зміни або доповнення Плану лікування, то надання послуг продовжується відповідно до нових умов та з підписанням нового або додаткового Плану лікування.
5.12. Якщо з вини Виконавця Послуги надаються не в повному обсязі, вартість ненаданих та попередньо оплачених Послуг відшкодовується Пацієнту протягом трьох робочих днів з моменту звернення Пацієнта із відповідною заявою
5.13. Пацієнт не має права відмовитись від оплати за фактично надані Послуги.
5.14. В усіх випадках, коли вартість наданих Пацієнту Послуг прямо не визначена Планом лікування, в тому числі коли Послуги, визначені в Плані лікування, надані не в повному обсязі, вартість таких Послуг (частини Послуг) визначається відповідно до діючих тарифів Виконавця.
5.15. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається сумарною вартістю всіх наданих Пацієнту Послуг.

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі чи на вимогу Виконавця шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих послуг (далі – Акт), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.
6.2. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
6.3. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту, Послуга вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнятою Пацієнтом.
6.4. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати
6.5. Якщо Пацієнту надано декілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт в двох примірниках, де зазначити весь перелік наданих Послуг.

7. ПРАВА СТОРІН

7.1. Пацієнт має право:
7.1.1. До моменту замовлення медичних послуг отримати повну інформацію про медичні послуги, які надаються Виконавцем.
7.1.2. Узгодити з Виконавцем орієнтовану вартість Послуг, яка може бути змінена залежно від тарифів Виконавця, які діють на день надання конкретної Послуги.
7.1.3. Отримати Послуги належної якості.
7.1.4. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомитись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.
7.1.5. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.
7.1.6. Вибрати метод лікування відповідно до рекомендацій лікуючого лікаря, якщо лікарем визначено кілька варіантів плану лікування, попередньо ознайомившись із результатами обстеження, діагнозом, методом лікування, пов’язаним з ними ризиком, перевагами й недоліками різних планів лікування, можливими ускладненнями.
7.1.7. Вимагати заміни лікуючого лікаря.
7.1.8. При зміні в процесі лікування Плану лікування та попередньої орієнтованої вартості Послуг на свій вибір:
7.1.8.1. погодитись з новим /додатковим Планом лікування та узгодити його вартість;
7.1.8.2. розірвати Договір та провести розрахунки за фактично надані Послуги.
7.1.9. На таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
7.1.10. На усунення недоліків наданої Послуги протягом гарантійного строку.
7.1.11. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.
7.1.12. Відмовитись від отримання Послуги (частини Послуги) в будь-який момент дії Договору, попередньо сплативши всі фактично надані на момент відмови Послуги.
7.2. Виконавець має право:
7.2.1. В односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, а також до переліку Послуг, змінювати ціну кожної Послуг, про які Замовник вважається належним чином повідомленим, з моменту розміщення відповідних змін на веб-сайті Виконавця;
7.2.2. Проводити акції, надавати знижки та додаткові пільги на Послуги.
7.2.3. Самостійно визначати і призначати медичних працівників, які надаватимуть Послуги Пацієнту.
7.2.4. У разі виникнення невідкладних станів, непередбачуваних ситуацій чи ускладнень під час проведення медичних втручань – самостійно визначати обсяг всіх необхідних та можливих заходів з їх усунення.
7.2.5. Надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами у разі, якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити його здоров’я або зашкодити процесу лікування.
7.2.6. Здійснювати аудіозапис телефонних розмов з Пацієнтом.
7.2.7. Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання Послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.
7.2.8. Перенести візит у випадку непередбаченої відсутності лікаря або за згодою Пацієнта призначити іншого лікаря для проведення лікування.
7.2.9. У разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити строк надання Послуг або відмінити надання таких Послуг.
7.2.10. Скеровувати Пацієнта до інших профільних медичних спеціалістів, в тому числі до іншого закладу охорони здоров’я, з метою уточнення діагнозу та вибору оптимального плану лікування.
7.2.11. Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадках:
7.2.11.1. відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я);
7.2.11.2. при виникненні заборгованості у Пацієнта з оплати Послуг (до моменту повного погашення заборгованості);
7.2.11.3. виявлення у Пацієнта під час обстеження захворювання (патології), лікування якого не можливе в Закладі через ліцензійні обмеження, кваліфікацію медичного персоналу або технічну оснащеність або при відмові Пацієнта від лікування такої патології, якщо це унеможливлює надання Послуг за Планом лікування;
7.2.11.4. перебування Пацієнта у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг;
7.2.11.5. неприбуття Пацієнтом у встановлені дату та час для отримання відповідних Послуг.
7.2.12. Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:
7.2.12.1. надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
7.2.12.2. наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
7.2.12.3. відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
7.2.12.4. у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів лікування, що не дозволені до застосування у Закладі;
7.2.12.5. недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів або графіку лікування;
7.2.12.6. порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів в Закладі.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Пацієнт зобов’язаний:
8.1.1. До укладання Договору та надання йому конкретної Послуги (попередньо у день надання відповідної Послуги) ознайомитися з тарифами Виконавця;
8.1.2. Вчасно прибути до Закладу в дату та час надання Послуг;
8.1.3. Завчасно повідомляти Заклад про об’єктивну неможливість з’явитися на прийом чи на процедури;
8.1.4. Під час перебування на території Закладу неухильно дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку Виконавця, виконувати вимоги адміністратора Закладу та його медичних працівників;
8.1.5. До початку надання Послуг повідомити лікуючому лікарю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я;
8.1.6. Точно і своєчасно виконувати усні чи письмові приписи і рекомендації лікуючого лікаря, дотримуватись Плану лікування, своєчасно з’являтися на призначені додаткові обстеження, контрольні та профілактичні огляди;
8.1.7. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Закладу для надання Послуг;
8.1.8. Повідомляти лікуючого лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування;
8.1.9. Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти;
8.1.10. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором;
8.1.11. Сплатити вартість непогоджених додаткових Послуг, які було надано Виконавцем з метою уникнення негативних наслідків для життя або здоров’я Пацієнта;
8.1.12. Підписувати інформовані згоди на проведення діагностики, лікування та знеболення, анкети Виконавця;
8.1.13. Дотримуватись правил експлуатації встановлених лікарських конструкцій, у випадку їх поломко (незалежно від причин цього, виникнення ускладнень – у строк до 24 годин, а за можливості – негайно сповістити про це Виконавця.
8.2. Виконавець зобов’язаний:
8.2.1. Провести в узгоджений із Пацієнтом час первинний огляд Пацієнта для встановлення попереднього діагнозу, обсягу необхідного лікування, розрахунку орієнтовної вартості лікування і проінформувати Пацієнта про результати;
8.2.2. За необхідності додаткових методів обстеження з метою встановлення остаточного діагнозу провести їх, а при відсутності можливостей для цього – проінформувати Пацієнта і скерувати його для проходження обстеження до іншого закладу охорони здоров’я або профільного медичного спеціаліста;
8.2.3. Надати Послуги належної якості відповідно до поставленого остаточного діагнозу, Плану лікування і орієнтовного розрахунку вартості, узгоджених Сторонами;
8.2.4. Забезпечити надання Пацієнтові всіх необхідних Послуг, передбачених Договором та узгодженим планом лікування;
8.2.5. Створити належні і безпечні умови перебування Пацієнта у Закладі;
8.2.6. Забезпечити найбільш безболісні та раціональні методи лікування відповідно до медичних показань;
8.2.7. Інформувати Пацієнта про обставини, що можуть виникнути та привести до збільшення обсягу надання Послуг, про можливі ризики та ускладнення, що можуть виникнути в ході надання Послуг;
8.2.8. При змінах в процесі лікування узгодити з Пацієнтом додатковий або новий План лікування та його орієнтовну вартість;
8.2.9. Надати Пацієнту лікарські призначення та рекомендації після надання Послуги;
8.2.10. На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг;
8.2.11. Після закінчення лікування надати на вимогу Пацієнта виписку з медичної карти, копії результатів обстежень, довідки, цифрові носії за домовленістю тощо;
8.2.12. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, результати медичних обстежень та оглядів, особисті сторони життя Пацієнта;
8.2.13. Використовувати лікарські засоби та медичні вироби, дозволені для використання в України;
8.2.14. Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

9. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

9.1. Послуги надаються медичними працівниками Закладу, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України. Певні види Послуг можу надаватися різними медичними спеціалістами Виконавця.
9.2. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або протоколів медичної допомоги, затверджених МОЗ України.
9.3. Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.
9.4. Послуги повинні бути безпечними для здоров’я Пацієнта.
9.5. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

10. УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

10.1. Виконавець гарантує якість наданих Послуг. Гарантія надається на ті види Послуг, перелік яких затверджений Виконавцем.
10.2. У випадках, коли при погодженні Плану лікування Пацієнт наполягає на застосуванні медичних втручань, позитивні результати яких дуже сумнівні чи ефект від їх застосування не буде стійким, а також коли Пацієнт бажає задовольнити нестандартні естетичні уподобання, гарантійні зобов’язання не оформлюються, а Пацієнт пише письмову заяву про відмову від гарантійних зобов’язань та інформування про можливі негативні наслідки цього.
10.3. Всі дефекти, недоробки та інші недоліки наданих Послуг, які виявлені Пацієнтом протягом гарантійного строку, усуваються Виконавцем безоплатно в строк, погоджений Сторонами, за умови:
10.3.1. дотримання Пацієнтом всіх рекомендацій лікаря, в т.ч. обмежень в харчуванні та щодо дотримання гігієни ротової порожнини;
10.3.2. дотримання Пацієнтом правил користування результатом Послуг, у тому числі ортопедичною, ортодонтичною конструкцією, відновленим зубом тощо, відсутності травм, механічних пошкоджень;
10.3.3. своєчасної явки Пацієнта на прийом для продовження лікування;
10.3.4. відвідування Пацієнтом планових контрольних оглядів;
10.3.5. негайного, не пізніше трьох днів з моменту виявлення недоліків, звернення Пацієнта до Закладу за усуненням виявлених недоліків.
10.4. У разі недотримання Пацієнтом будь-якої умови, передбаченої у п. 9.3. даного Договору, гарантійні зобов’язання Виконавця припиняються та Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданих Послуг в період дії гарантійного строку.
10.5. Гарантія не поширюється на нормальне зношування або на ушкодження, викликані ненормальним або неправильним використанням, недбалістю або нещасним випадком.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ПАЦІЄНТА

11.1. Пацієнт надає Виконавцю згоду на збір, обробку та персональних даних Пацієнта в обсязі та способами, передбаченими чинним законодавством України, а також на внесення своїх персональних даних до локальної інформаційної системи Виконавця.
11.2. Обробка персональних даних за цим Договором необхідна виключно для цілей охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення лікування або надання медичних послуг.
11.3. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Пацієнта під час їх обробки. Працівники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.
11.4. Пацієнт надає згоду на використання Виконавцем наданих ним контактних даних з метою інформування Пацієнта, здійснення зв’язку із Пацієнтом; для надіслання повідомлень медичного, інформаційного та(або) рекламного характеру; надсилання повідомлень, текст яких може містити персональну та конфіденційну інформацію про Пацієнта. За письмовою заявою Пацієнта контактні дані останнього виключаються зі списку адресатів для інформаційних та рекламних повідомлень.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1. Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за медичною допомогою, встановлений діагноз, перелік наданих Послуг, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією (інформацією з обмеженим доступом).
12.2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності інформації, отриманої під час виконання Сторонами положень даного Договору.
12.3. Сторони погоджуються, що зобов’язання щодо конфіденційності, передбачені цим розділом, мають безстроковий характер і зберігають свою чинність після закінчення терміну дії цього Договору.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

13.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України та цим Договором.
13.2. Пацієнт відповідає за достовірність наданої інформації щодо свого здоров’я, виконання рекомендацій лікаря, своєчасну оплату наданих Послуг.
13.3. Виконавець відповідає за якість та безпеку наданих Послуг.
13.4. В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або якщо Пацієнт не з’явився в місці надання послуг в узгоджену Сторонами дату та час надання Послуг, Пацієнт сплачує Виконавцю штраф в розмірі 1 (одного) відсотка від вартості не отриманих в таке відвідування Послуг.
13.5. У разі прострочення оплати наданих Послуг Виконавець має право вимагати від Пацієнта сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми фактичної заборгованості прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів – додатково вимагати від Пацієнта сплати штрафу у розмірі суми заборгованості.
13.6. Не є показником неналежної якості наданих Виконавцем Послуг:
13.6.1. ускладнення та інші побічні ефекти втручання, що виникли внаслідок біологічних особливостей організму Пацієнта та ймовірність яких наявні знання і технології не можуть повністю виключити, якщо Послуги надані з дотриманням всіх необхідних дій і умов, що пред’являються до послуг даного виду;
13.6.2. можливий дискомфорт, що викликаний специфікою медичних методик і є наслідком реакцій організму Пацієнта на фізичний, хімічний вплив препаратів, які проходять протягом розумного строку і про які Пацієнт був заздалегідь повідомлений лікуючим лікарем;
13.6.3. ускладнення, що наступили після надання Послуг у випадку грубого недотримання (порушення) Пацієнтом рекомендацій, наданих лікуючим лікарем.
13.7. Виконавець звільняється від відповідальності за результат наданих Послуг та за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта, у випадках:
13.7.1. невиконання Пацієнтом призначень та рекомендацій лікуючого лікаря, Плану лікування;
13.7.2. неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані прийоми чи контрольні медичні огляди;
13.7.3. відмови Пацієнта від продовження лікування та/або дострокового розірвання Договору;
13.7.4. неповідомлення, несвоєчасне повідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я (анамнез), наявні шкідливі звички чи повідомлення завідомо неправдивих відомостей;
13.7.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я або в інших медичних спеціалістів;
13.7.6. несвоєчасного повідомлення Пацієнтом лікаря про ускладнення, що виникли під час дії Договору;
13.7.7. використання лікарських засобів та медичних виробів неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
13.7.8. виникнення алергії або неприйняття медичних препаратів або матеріалів, дозволених до застосування;
13.7.9. розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням послуг за цим Договором.
13.8. Пацієнт повідомлений про те, що сучасна медицина не є точною наукою, відтак діагностика та лікування не можуть гарантувати отримання точного і позитивного ефекту. Пацієнт усвідомлює, що в силу обмеженості можливостей сучасної медицини, складності діагностики та лікування окремих захворювань, індивідуальності та унікальності організму кожного пацієнта запропоновані Виконавцем Послуги можуть не принести очікуваного результату або навіть спричинити погіршення здоров’я Пацієнта, виникнення атипових реакцій та ускладнень, які не враховані у галузевих медичних стандартах (протоколах) та не описані в спеціальній літературі.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Виконавця тощо).
14.2. Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).
14.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

15.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
15.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

16. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

16.1. Цей Договір набирає чинності з дати звернення Пацієнтом до Виконавця про надання стоматологічних послуг та діє безстроково, до його припинення будь-якою із Сторін в порядку, встановленому Договором.
16.2. Положення щодо конфіденційності, визначені цим Договором, діють безстроково.
16.3. Всі строки надання Послуг протягом виконання Плану лікування є приблизними та можуть змінюватися в залежності від стану здоров’я Пацієнта та інших об’єктивних або суб’єктивних обставин.
16.4. Дія цього Договору може бути достроково припинена в наступних випадках:
16.4.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Додаткової угоди про припинення Договору.
16.4.2. За ініціативою Пацієнта шляхом подання Виконавцю письмової заяви не пізніше ніж за 10 днів до передбачуваного дня розірвання Договору. Договір вважається розірваним з дати, що зазначена в заяві Пацієнта.
16.4.3. За ініціативою Виконавця у випадках порушення Пацієнтом умов Договору, за умови здійснення всіх необхідних дій, що запобігають будь-якому погіршенню стану здоров’я Пацієнта у зв’язку з такою відмовою. Виконавець письмово інформує Пацієнта про причини відмови від Договору та дату, з якої Договір вважатиметься розірваним. За відсутністю зв’язку з Пацієнтом повідомлення про розірвання Договору надсилається листом за адресою, яка вказана в Договорі. Договір є розірваним з дати, що зазначена в повідомленні Виконавця.
16.5. Сторони беззастережно погоджуються під реквізитами Пацієнта вважати інформацію, зазначену ним при оформленні Плану лікування та медичної карти.
16.6. Правила внутрішнього розпорядку в Закладі та діючі тарифи на медичні послуги затверджуються Виконавцем і розміщуються в загальнодоступному місці на рецепції Закладу та надаються Пацієнту для ознайомлення на його першу вимогу.

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Сторони беззастережно визнають юридичну силу даного Договору.
17.2. Виконавець вправі передати свої права і обов’язки за Договором іншій особі.
17.3. Сторони беззастережно погоджуються з тим, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору, або про незгоду з окремими положеннями Договору, у тому числі зі зміною Тарифів) визнається згодою і приєднанням Замовника до нової редакції Договору.